Poklopy pro revizní šachty jako součást budování přípojky do veřejných kanalizací

Každá rekonstrukce obytného domu nebo jeho výstavba vyžaduje řešení odvodu splaškových tekutin do septiku nebo veřejné kanalizace. V případě, že se objekt připojuje do kanalizačního systému, je třeba vybudovat na pozemku revizní šachtu. Odtud je poměrně snadný přístup do kanalizačních přípojek, ať už drenážních, nebo pro dešťovou a splaškovou vodu. Do revizních systémů lze napojit různé typy a průměry trubek, včetně systémů pro odvod vody od zdiva namáhaného vodou a vlhkostí.

kanál

Používá se v podstatě pro revizi přípojky odpadní splaškové tekutiny, tím se snadno zjišťuje stav potrubí a množství nánosů kalů v těchto místech. Přesná poloha revizního vstupu je dána typem přípojky, dispozičním řešením objektu a typem využívání odtokové soustavy.

Rozlišujeme čtyři základní typy revizních šachet podle umístění

  • Pro kanalizaci v rámci sítě odvodu splaškové a dešťové vody
  • Pro drenážní zasíťování, meliorační systémy a odvodňovací kanály
  • Pro technologické odvody tekutin
  • Pro zpřístupnění kanalizační sítě včetně jejích přípojek

Podle funkcionality se rozdělují na

  • Odvětrávací systémy jako odvzdušňovací ventil kanalizačních soustav
  • Kontrolní vstupy pro revize stavu potrubí a podpůrných systémů
  • Spádové technologie k připojování potrubí do tělesa šachet

Rozdělení podle konstrukce

  • Zabetonované – pokládka se realizuje na betonový podklad, poté je opláštění zabetonováno. Tloušťka betonové vrstvy závisí na typu a umístění revizního bloku.
  • Samonosné konstrukce jsou posazeny na betonové dno, ale pouze v místech, kde nedochází ke značnému vzestupu spodních vod.

kanalizace

Revizní šachty se skládají ze dna, z válcového tubusu a z poklopu ud/. Součástí příslušenství je průtokový žlab, přípojka pro vyústění potrubí, zpětné klapky a čistící mechanismus.