Jak jsou zvířata uplatňována v léčení?

Canisterapie:
metoda psychosociálního a fyzio-rehabilitačního působení za asistence speciálně vedeného a cvičeného psa. Canisterapii lze úspěšně zařadit do okruhu sociální rehabilitace. Nejdůležitější je tzv. polohování. Při kterém se pacientovi mění poloha. Polštář mu nahrazuje tělo psa.
Dítěti se zvyšuje sebejistota jako komunikačnímu partnerovi. Pes je prostředníkem, který napomáhá rozvoji, zejména v oblasti socializačních kompetencí, v oblasti emočního působení, zlepšuje se neverbální komunikace, schopnost empatie. Uspokojují se potřeby citové jistoty.
přátelství se psem
Hipoterapie:
působení na klienta prostřednictvím koňské chůze, která dává pohybové impulzy jedinci. Při terapii s koněm dochází k pozitivnímu ladění psychiky.
Hipoterapie jako léčebná metoda je indikována nejen v oblasti ortopedie, ale i u diagnóz v oblasti neurologie – skleróza, dětská mozková obrna, jelikož zlepšuje motorické dovednosti. Mazlení a hlazení se zařazuje u jedinců s mentálním postižením, jelikož zahrnuje prvky jemné motoriky, ztrácí se stresové napětí a přichází rychlejší uvolnění.
koník pony
Dramaterapie:
předmětem dramatické výchovy je činnost vycházející z obsahu a využívající prostředků dramatického umění, která směřuje k člověku a jeho obohacování, až po schopnost prožívání, sdílení a sdělování.
K hlavním cílům dramaterapie se přičítá redukce tenze, rozvoj empatie, fantazie a kreativity, odblokování komunikačního kanálu, integraci osobnosti, rozvíjení sebedůvěry, vytváření pocitu zodpovědnosti.
Mentálně postižení jednotlivci si v po celý čas v dramaterapii vyžadují systematické vedení, názorný příklad a výklad požadavků, častější opakování a vracení se k aktivitám, které je zaujaly.
Je nutné se zaměřit na koordinaci pohybu, rytmiku se zapojením všech smyslů. Terapie hrou k ní má blízký vztah, užívá se ale především u jedinců aktuálně procházejícími individuální péči, nemocnými, zneužívanými, s problémy se ztrátou osoby, s frustracemi, s poruchami učení a chování. Hra navazuje na reálný zážitek se zvířaty.